Choose the best answer for the following sentence:

Our bicycle has ___________, which meant we were late for school.

A.

broken                

B.

 tore                 

C.

broken down               

D.

tom out

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

broken down   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...