Choose the best answer for the following sentence:

One of the aims of Doi Moi was to ____________ the standards of the people.

A.

raise

B.

fetch

C.

carry

D.

grow

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

raise

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...