Choose the best answer for the following sentence:

One of the aims of Doi Moi was to ____________ the standards of the people.

A.

raise

B.

fetch

C.

carry

D.

grow

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...