Choose the best answer for the following sentence:

One member did not concur ___________ others.

A.

about

B.

with

C.

on

D.

over

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...