Choose the best answer for the following sentence:

On the first of next month, he _________________________ for five years.

A.

will work

B.

will be working

C.

will have wrked

D.

would have worked

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...