Choose the best answer for the following sentence:

On the first of next month, he _________________________ for five years.

A.

will work

B.

will be working

C.

will have wrked

D.

would have worked

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

will have wrked

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...