Choose the best answer for the following sentence:

On entering his old house, I _________ my head on a low beam.
 

A.

minded                    

B.

knocked              

C.

touched               

D.

put

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

knocked

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...