Choose the best answer for the following sentence:

On entering his old house, I _________ my head on a low beam.
 

A.

minded                    

B.

knocked              

C.

touched               

D.

put

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...