Choose the best answer for the following sentence:

Not many people find reading more _______________ than watching TV.
 

A.

interest                    

B.

interested                   

C.

interesting                   

D.

interestingly

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

interesting

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...