Choose the best answer for the following sentence:

No one can prevent us ______________________ doing good things.

 

A.

upon               

B.

over                   

C.

by                        

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

from

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...