Choose the best answer for the following sentence:

Nhung asked me what time the post office _____________ .

A.

will close 

B.

has closed 

C.

closed

D.

is closing

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...