Choose the best answer for the following sentence:

Nhung asked me what time the post office _____________ .

A.

will close 

B.

has closed 

C.

closed

D.

is closing

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

closed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...