Choose the best answer for the following sentence:

New Zealand _____________ 1,000 miles southeast of Australia.
 

A.

lies about                 

B.

is lain                   

C.

is lying                

D.

is laid about

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...