Choose the best answer for the following sentence:

New Zealand _____________ 1,000 miles southeast of Australia.
 

A.

lies about                 

B.

is lain                   

C.

is lying                

D.

is laid about

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lies about

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...