Choose the best answer for the following sentence:

Nancy ___________ at Bob’s house every night this week.

 

A.

has been eaten                

B.

has eating               

C.

is being eaten              

D.

has been eating

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

has been eating

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...