Choose the best answer for the following sentence:

Nancy ___________ at Bob’s house every night this week.

 

A.

has been eaten                

B.

has eating               

C.

is being eaten              

D.

has been eating

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...