Choose the best answer for the following sentence:

Nam said to me: “I work for your sister's company."
-> Nam told me ___________ worked for ____________ sister's company.”

A.

he / my

B.

him / mine

C.

his / me 

D.

he / mine

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

he / my

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...