Choose the best answer for the following sentence:

My little son! It’s time you ______________________ to bed.

 

A.

 to go                    

B.

 go                        

C.

 went

D.

have gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

went

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...