Choose the best answer for the following sentence:

My friend often shows her ______________ whenever I have troubles.
 

A.

sympathy    

B.

sympathize  

C.

sympathetic 

D.

sympathetically

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sympathy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...