Choose the best answer for the following sentence:

My close friend invited a lot of people _____________ her party.
 

A.

to          

B.

in             

C.

with          

D.

on

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...