Choose the best answer for the following sentence:

My car made strange noise, sputtered to a stop, and then wouldn't start again. Fortunately, the mechanic at my garage ____________ the cause of the problem.

 

A.

was discovering                  

B.

discovered

C.

was discovered              

D.

has been discovered

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...