Choose the best answer for the following sentence:

My car made strange noise, sputtered to a stop, and then wouldn't start again. Fortunately, the mechanic at my garage ____________ the cause of the problem.

 

A.

was discovering                  

B.

discovered

C.

was discovered              

D.

has been discovered

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

discovered

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...