Choose the best answer for the following sentence:

My brother,____________ , refused to go to the concert with me.

A.

whom hates country music

B.

that he hates country music

C.

whose country music he hates

D.

who hates country music

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

who hates country music

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...