Choose the best answer for the following sentence:

Most of the rooms in the hotel _______________ air-conditioning.
 

A.

has        

B.

having              

C.

 have               

D.

are

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

have

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...