Choose the best answer for the following sentence:

Most English adjectives __________ the noun they modify.
 

A.

combine                  

B.

connect                  

C.

precede                     

D.

link

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

precede

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...