Choose the best answer for the following sentence:

Meat can be stored for several months in a home ______________ .

A.

cooker

B.

cooler 

C.

 freezer 

D.

cook box

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...