Choose the best answer for the following sentence:

Meat can be stored for several months in a home ______________ .

A.

cooker

B.

cooler 

C.

 freezer 

D.

cook box

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 freezer 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...