Choose the best answer for the following sentence:

Mary _____________ worry because this trip isn’t risky at all.
 

A.

needn't to

B.

not need              

C.

don’t need                  

D.

needn’t

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

needn’t

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...