Choose the best answer for the following sentence:

 Mark needs to learn ____________ to better if he really wants to be a leader.

 

A.

lose his temper

B.

reduce his temper

C.

control his temper

D.

take his temper

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...