Choose the best answer for the following sentence:

Los Angeles and San Francisco are ____________ on the West Coast.

A.

two of the more visited cities

B.

two of the most visited cities

C.

two more visited cities

D.

two the most visited cities

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

two of the most visited cities

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...