Choose the best answer for the following sentence:

Looking up when he had copied it, Alban saw the doctor's eyes fixed on him with an oddly-mingled expression: partly of sympathy, partly of ________________.
 

A.

hesitation                   

B.

unwillingness                      

C.

indecision                         

D.

pause

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...