Choose the best answer for the following sentence:

Look! Someone ___________ the coffee on the keyboard.

A.

has spilt              

 

B.

spilt                  

C.

is spilling                     

D.

has been spilt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

has spilt              

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...