Choose the best answer for the following sentence:

Local people have mixed feelings about the planned transformation of their town _____________ a regional capital.
 

A.

for               

B.

with                  

C.

over                  

D.

into

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

into

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...