Choose the best answer for the following sentence:

Little Mary: "I have to do my homework right now."
Jack:" Little Mary said (that) she ____________ to do her homework right then."
 

A.

had                 

B.

has                   

C.

have                   

D.

has had

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...