Choose the best answer for the following sentence:

Last night a tornado swept through Rockville. It ___________ everything in its path.
 

A.

destroyed                  

B.

was destroyed

C.

was being destroyed                 

D.

had been destroyed

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...