Choose the best answer for the following sentence:

Last night a tornado swept through Rockville. It ___________ everything in its path.
 

A.

destroyed                  

B.

was destroyed

C.

was being destroyed                 

D.

had been destroyed

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

destroyed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...