Choose the best answer for the following sentence:

John had a headache and a pain in his chest;________________ . 

A.

so that, he didn’t go to college yesterday

B.

but and, he didn’t go to college yesterday

C.

however, he didn’t go to college yesterday 

D.

therefore, he didn’t go to college yesterday

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

therefore, he didn’t go to college yesterday

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...