Choose the best answer for the following sentence:

John and Lisa have a lot in ___________ with each other.

A.

regard

B.

common

C.

competition

D.

similar

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

common

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...