Choose the best answer for the following sentence:

John and Lisa have a lot in ___________ with each other.

A.

regard

B.

common

C.

competition

D.

similar

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...