Choose the best answer for the following sentence:

Jenny is ______________ on holiday for a week.

A.

away

B.

in

C.

out

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

away

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...