Choose the best answer for the following sentence:

Jack could not afford to go to university _______________ of winning a scholarship.

A.

despite

B.

in spite

C.

although

D.

though

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

in spite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...