Choose the best answer for the following sentence:

I’ve just learned to play the guitar, and I can only play a few simple _____________.
 

A.

notes                

B.

actions            

C.

choruses                  

D.

tunes

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...