Choose the best answer for the following sentence:

I’ve just learned to play the guitar, and I can only play a few simple _____________.
 

A.

notes                

B.

actions            

C.

choruses                  

D.

tunes

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tunes

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...