Choose the best answer for the following sentence:

It’s kind of you _____________ me with my homework.

A.

 help 

B.

to help

C.

helping 

D.

to helping

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to help

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...