Choose the best answer for the following sentence:

It’s ages ____________ we said goodbye.
 

A.

for   

B.

since           

C.

during           

D.

until

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

since 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...