Choose the best answer for the following sentence:

It was three o'clock. We ____________ to hurry up because we _____________.

A.

were told - were being waited                    

B.

had been told - were waited

C.

were told - were waiting                

D.

told - were being waited

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...