Choose the best answer for the following sentence:

It was three o'clock. We ____________ to hurry up because we _____________.

A.

were told - were being waited                    

B.

had been told - were waited

C.

were told - were waiting                

D.

told - were being waited

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

were told - were being waited 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...