Choose the best answer for the following sentence:

It is very nice ______________ you to take so much trouble.
 

A.

of                 

B.

to                    

C.

for                    

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...