Choose the best answer for the following sentence:

It is important ______________ students to read as many books as possible.
 

A.

up                       

B.

about                    

C.

to                   

D.

for

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...