Choose the best answer for the following sentence:

It is high time we ________________ preparations for our farewell party next week.

 

A.

 make                     

B.

are making         

C.

made                     

D.

 had made

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...