Choose the best answer for the following sentence:

It is a waste of time ______________ such a boring party.

 

A.

attend                        

B.

to attend           

C.

 attending            

D.

attended

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 attending   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...