Choose the best answer for the following sentence:

In Hamlet, the opening scene ____________ place at night.

 

A.

takes                     

B.

is taking

C.

was taking                

D.

has taken

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

takes

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...