Choose the best answer for the following sentence:

In conclusion, it seems that although there are big differences between countries, computers are ___________ than televisions in most countries.

A.

much less common still

B.

less common still much

C.

still much less common

D.

much less still common

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

still much less common

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...