Choose the best answer for the following sentence:

I’m glad ___________ that your first picnic was excellent with your classmates.
 

A.

 to hearing                

B.

hearing                

C.

to hear               

D.

heard

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to hear

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...