Choose the best answer for the following sentence:

I'm considering ______________________ your invitation.
 

A.

accepting                  

B.

to accept                     

C.

accepted                     

D.

accept

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

accepting 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...