Choose the best answer for the following sentence:

I'll come and see you before I _____________ for Ha noi.

A.

leave               

B.

will leave                  

C.

 have left               

D.

shall leave

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

leave

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...