Choose the best answer for the following sentence:

If you ____________ as I told you, you would have succeeded.

A.

had done 

B.

did

C.

do

D.

has done

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

had done

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...