Choose the best answer for the following sentence:

 If the tie is not broken after two overtime ________________, a penalty shootout will determine the winner.

 

A.

opponents              

B.

waves                

C.

parts                 

D.

 periods

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 periods

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...