Choose the best answer for the following sentence:

If something is on your __________, you are thinking or worrying about it a lot.

A.

mind

B.

 brain                    

C.

head         

D.

hand                   

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...