Choose the best answer for the following sentence:

If something is on your __________, you are thinking or worrying about it a lot.

A.

mind

B.

 brain                    

C.

head         

D.

hand                   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

mind

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...