Choose the best answer for the following sentence:

If only he _________ me a chance, I could have told him the truth.
 

A.

gave               

B.

has given                 

C.

could give               

D.

had given

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

had given

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...