Choose the best answer for the following sentence:

If only he _________ me a chance, I could have told him the truth.
 

A.

gave               

B.

has given                 

C.

could give               

D.

had given

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...