Choose the best answer for the following sentence:

If more and more people take part in the fight against illiteracy, illiteracy will soon __________.
 

A.

eradicate               

B.

be eradicated
 

C.

eradicated           

D.

 be eradicating

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

be eradicated

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...