Choose the best answer for the following sentence:

If John hadn't quarreled with the bad boys at school, he ____________ a black eye.
 

A.

would have had                  

B.

hadn't had

C.

wouldn't have had                   

D.

won't have had

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

wouldn't have had

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...