Choose the best answer for the following sentence:

If John hadn't quarreled with the bad boys at school, he ____________ a black eye.
 

A.

would have had                  

B.

hadn't had

C.

wouldn't have had                   

D.

won't have had

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...